Κυριακή, 29 Μαρτίου 2009

ενα παραδειγμα τι μπορουμε να κανουμε αν θελουμε ...( μπειτε στο epilespy action και δειτε το )

Επιληψία Εθνική Εβδομάδα 2009 - ανάληψη δράσης

National Epilepsy Week (NEW) 2009 takes place from 17-23 May. Επιληψία Εθνική Εβδομάδα (ΝΕΟ) 2009 πραγματοποιείται από 17-23 Μάη. Epilepsy Action is using this week to keep up the pressure on politicians to improve epilepsy services across the United Kingdom and needs your help. Επιληψία δράσης με τη χρήση αυτής της εβδομάδας είναι να διατηρήσουμε την πίεση σε πολιτικούς, ώστε να βελτιωθεί η επιληψία υπηρεσίες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και χρειάζεται τη βοήθειά σας.

Awareness and understanding about epilepsy is low among politicians and action needs to be taken to improve epilepsy services for the 456,000 people with the condition across the UK. Ευαισθητοποίησης και κατανόησης σχετικά με την επιληψία είναι χαμηλό μεταξύ των πολιτικών και δράσεων πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση των υπηρεσιών για την επιληψία 456.000 άτομα με την κατάσταση σε όλη την Αγγλία. A survey carried out in 2007 found that almost 90 per cent of MPs questioned did not know how many people in the UK have epilepsy. Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2007 διαπίστωσε ότι περίπου το 90 τοις εκατό των βουλευτών που ερωτήθηκαν δεν γνωρίζουμε πόσοι άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επιληψία. A further 45 per cent of the MPs questioned admitted they had “no idea” how many people have Ένα επιπλέον 45 τοις εκατό των ερωτηθέντων βουλευτών παραδέχθηκε ότι «δεν είχε ιδέα» πόσοι άνθρωποι έχουν Houses of Parliament the condition. την κατάσταση.

Despite some improvements in epilepsy services, there is still a great deal of work to be done. Παρά τις κάποιες βελτιώσεις στην επιληψία υπηρεσίες, υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά να γίνει. Epilepsy care and treatment continue to be underfunded across the UK. Επιληψία φροντίδας και θεραπείας εξακολουθούν να είναι ανεπαρκώς σε όλη τη Βρετανία.

Epilepsy Action wants politicians across the UK to take notice of people with epilepsy and commit to help improve epilepsy services. Επιληψία θέλει πολιτικούς δράσης σε ολόκληρη την βρετανική να λάβει υπόψη τα άτομα με επιληψία και δεσμεύονται να συμβάλουν στη βελτίωση των υπηρεσιών επιληψία. To achieve this, we need as many of you as possible– and your friends and families – to meet with your local Member of Parliament (MP), Assembly Member (AM), Member of the Scottish Parliament (MSP) or Member of the Legislative Assembly (MLA) at the national Parliament/Assembly of the country you live in. This will take place on 20 May 2009 in England, Scotland and Wales and on 18 May in Northern Ireland. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει, όπως πολλοί από εσάς το δυνατό-και τους φίλους σας και την οικογένειά τους - για να συναντηθεί με τον τοπικό σας βουλευτή (MP), τα κράτη Συνέλευσης (AM), Μέλος του Κοινοβουλίου της Σκωτίας (MSP) ή τα κράτη του Νομοθετικού Συνέλευση (MLA) σε εθνικό Κοινοβούλιο / Συνέλευση της χώρας κατοικίας σας in. Αυτό θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου 2009 στην Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία και στις 18 Μαΐου στη Βόρεια Ιρλανδία.

We want this to be a landmark moment in campaigning for better services for people with epilepsy. Θέλουμε αυτό να είναι ένα ορόσημο στιγμή στην εκστρατεία για την βελτίωση των υπηρεσιών για τα άτομα με επιληψία. These meetings will provide a fantastic opportunity for you and other people living with epilepsy to talk about how epilepsy impacts on your lives and the improvements that could be made to epilepsy services. Οι συναντήσεις αυτές θα παρέχουν μια φανταστική ευκαιρία για σας και τους άλλους ανθρώπους που ζουν με επιληψία να μιλήσουμε για το πώς επιληψία επιπτώσεις στη ζωή σας και τις βελτιώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν για την επιληψία υπηρεσίες. They will also help to raise the profile of epilepsy. Επίσης, θα βοηθήσει για τη βελτίωση της εικόνας της επιληψίας.

It’s crucial that a large number of people take part to get across to their representative how important it is that services improve. Είναι ζωτικής σημασίας ότι ένας μεγάλος αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν μέρος για να περάσεις με τις αντιπροσωπευτικές τους πόσο σημαντικό είναι να βελτιώσει τις υπηρεσίες. The more people taking part the greater the opportunity to influence change. Τα περισσότερα άτομα που λαμβάνουν μέρος τόσο μεγαλύτερη είναι η ευκαιρία να επηρεάσουν την αλλαγή. We want to succeed in raising the profile of epilepsy, and the need for better treatment and services, and we need your help to do this. Θέλουμε να επιτύχουμε την ενίσχυση της προβολής της επιληψίας, και την ανάγκη για βελτίωση της θεραπείας και των υπηρεσιών, και χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για να γίνει αυτό.

What should you do? Τι πρέπει να κάνετε;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου